úvodná stránka

Najnavštevovanejšie pamiatky v Prahe

Karlov most

karlov most Najviac navštevovanou a fotografovanou národnou kultúrnou pražskou pamiatkou je Karlov most. Je nástupcom Juditinho kamenného mostu, ktorý bol zničený povodňami v roku 1342. Následne jeho oprava už nemala zmysel, preto Karol IV. dal podnet na výstavbu nového mostu.
Stavebné práce začali v roku 1357, na ktorých sa podieľal majster Oto, po ňom staviteľ a sochár Peter Parléř. Stavba bolo ukončená v roku 1400. Dĺžka mosta je 515 metrov a široký je 9,5 metra, má 16 oblúkov. Ako stavebný materiál sa používal pieskovec. Pôvodne sa volal Pražský alebo Kamenný most.
Krátko po jeho uvedení do prevádzky sa stal dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou mesta. Čulo sa na ňom obchodovalo, taktiež cez neho prechádzali korunovačné sprievody, svoju zdatnosť tu predvádzali rytieri v rytierskych turnajoch. Pôvodné bol most bez sochárskej výzdoby. S jeho výzdobou sa začalo v 17. st., kedy naň umiestnili tridsať, prevažne barokových, sôch a súsoší. Pomenovanie Karlov most dostal v roku 1870.
Most sa počas svojej existencie dostal aj do tvrdých zaťažkávajúcich skúšok. Najviac ho ohrozovali prívaly vody a s tým aj nánosy rôznych predmetov. Od kmeňov stromov až po drevené domy a mlyny. V roku 1890 došlo k značnému poškodeniu, k strhnutiu časti konštrukcie a došlo aj k strhnutiu vzácnej Brokoffovej sochy. Oba konce uzatvárajú veže Staromestská mostecká a dve Malostranské.
 • Praha- je od roku 1993 hlavným mestom Českej republiky. Praha leží na oboch brehoch rieky Vltavy. Mesto sa určite považuje za veľkomesto. Na ploche 496 km2 žije 1 286 008 obyvateľov.
 • Pražský hrad nám ponúka jedinečný súbor historických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie určite patrí gotická Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ako aj románska bazilika sv. Jiři. V hradnom komplexe sú situované aj štyri nádvoria.
 • Populárnou pamiatkou v Prahe je Karlov most. Symbolom mosta sú sochy a súsošia, ktoré most zdobia z čias baroka. Ku koloritu mosta patria aj pouličný umelci hudobníci a rôzni predavači umeleckých predmetov.
 • Neprehľadnuteľnou stavbou na Malostránskom námestí je barokový chrám sv. Mikuláša.Pýchou chrámu je jeho vnútorná sochárska a maliarska výzdoba. Medzi vzácnosti chrámu okrem iného patrí aj najväčšia freska v Prahe, ktorú namaľoval J. L. Kracker.
 • V areáli pražského hradu sa nachádza bazilika sv. Jiří. Dominantou baziliky sú dve biele veže. Významnou udalosťou bola prestavba baziliky v ranno barokovom slohu v 17 str. V súčasnosti objekt využíva Národná galéria.
 • Medzi jednu z najkrajších secesných stavieb v Prahe patrí Obecný dom. O jeho bohatú výzdobu sa zaslúžilí popredný český umelci. V budove sa organizuje veľa spoločenských a kultúrnych podujatí. Jeho objekt taktiež ponúka štýlové reštaurácie a kaviarne.
 • Súčasťou Strahovského kláštora je aj teologický sál, ktorý vznikal pod vedením G. D, Orsiho v rokoch 1671-1674 . V sále je uložená hlavné teologická literatúra. Strop ozdobil freskami strahovský mních Siarda Nosecký v rokoch 1721-1727.
 • Žižkovská televízna veža je najväčšou stavbou v Prahe. Nachádza sa na hranici Žižková s Vinohradmi. Z observatóriá je krásny výhľad na Prahu. Vnútorné priestory ponúkajú reštaurácie ako aj najmenší hotel v Českej republike.
 • Medzi architektonický výnimočné stavby na Pražskom hrade patrí Kráľovský letohrádok. Dizajnovo zaujímavé je riešenie strechy, ktorá ma tvar prevráteného trupu lode. Neodmysliteľné k letohrádku patrí aj tzv. spievajúca fontána.
 • Známou gotickou stavbou v Prahe je Prašná brána. Nahradila jednu z brán staromestského opevnenia. Brána dlhé roky chátrala. Až v druhej polovici 18 slúžila, ako skladište strelného prachu. V súčasnosti je v nej umiestnená výstava Kralův dvůr.
 • Kostol Matky Božej pred Týnom je pôvodne gotická stavba, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Staromestského námestia. Zaujímavosťou kostola je, že sa v ňom nachádza náhrobok astronómaa Tycha Brahe
 • Súčasťou Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade je aj Vladislavský sál. Neskoro gotická stavba ma tvár obdĺžnikový o rozmeroch 62?16 a výška činí 13m. Bol postavený počas panovania Vladislava Jagellonského.
 • Kultúrne centrum Rudolfinum stojí na rozľahlom pravom brehu rieky Vltava na námestí Jana Palacha. Toto viacúčelové kultúrne zariadenie s koncertnou sieňou a vystavnými sálami určite stojí za povšimnutie. Dnes v ňom sídli Česká filharmónia a Galérie Rudolfinum
Lacné letenky- Praha

Pražský orloj

Pražský orloj Najviac obdivovanou pamiatkou je Pražský orloj, ktorý tvorí významnú časť Staromestskej radnice. Zhotovil ho hodinár Mikuláš z Kadaně v roku 1410. On však nebol jediným zhotovovateľom. Ruku k dielu priložil aj Jan Šindel so svojími matematickými a astronomickými výpočtami. Fasádu okolo neho zhotovila Parléřova stavebná huť. V roku1490 majster Hanuš z Růže opravil strojastronomický ciferník – a doplnil ho o kalendár.
Najviac očakávanou udalosťou na Pražskom orloji je 12 apoštolov, ktorí sa rozbehnú každú celú hodinu. Počas tejto udalosti kamenná soška smrtky ťahá za lano. Koniec oznamuje kokrhajúci kohút. Najdrahšou časťou Orloja je astronomická sféra a číselník, ktorý znázorňuje pohyby Slnka a Mesiaca. Avšak na základe mylného stredovekého názoru, že Zem je stredom vesmíru. Ciferník odmeria trojaký čas – staročeský, babylonský a súčasný. V spodnej časti sa nachádza, najmladšia časť Orloja, kalendárium s dvanástimi symbolmi mesiaca a s obrazmi zo života vidieckeho ľudu, zasadenými do konkrétnych českých krajín. Zhotovil ho v roku 1866 maliar Jozef Mánes.

Pražský hrad

Pražský hrad Medzi dominantami Prahy sa vyníma národná kultúrna pamiatka Pražský hrad, ktorý sa nachádza v pokojnej pražskej štvrti Hradčany. Svojimi rozmermi – 570 m dĺžky a 130 m šírky – je najväčší na svete. Prvá historická zmienka, ktorá sa viaže na osídlenie Pražského hradu, spadá do druhej polovice 8. str. Podľa Kosmasovej kroniky založila hrad bájna kňažná Ľudmila, manželka kniežaťa Přemysla Oráča (najstarší doložený knieža).
Archeologický výskum ukázal, že hrad obkolesovalo opevnenie (Priekopa). Pochádza z prvej polovice 9. str. Nepochybne najstaršou stavbou na hrade bol kostol zasvätený Panne Márii. Bol postavený v 80. rokoch 9. str. kniežaťom Bořivojom (852/853? – 888/889?). Nový dreveno-hlinený model opevnenia na čelnej strane obložený na sucho poukladaných opukových kameňov dal zhotoviť pravdepodobne Spytihněv I. (875? – 915?). Opevnenie malo šírku približné 8 m a výšku minimálne 4 m.

Pokračovanie v čítaní a k textu je pridaná aj galéria fotiek objektov Pražského hradu: TU>>

Jozefov

JozefovAtraktívnou a turistami vyhľadávanou lokalitou v Prahe je Jozefov, ktorý bol v minulosti židmi obývanou časťou Prahy.
Komunikácia židov s okolitým svetom v Európe veľmi škrípala a Praha nebola výnimkou. Aj preto židia žili v uzavretých častiach miest, ktorým sa hovorilo – geta. Židia vzájomné kontakty s ľuďmi nežidovského pôvodu obmedzili iba na obchodné a finančné aktivity.
V roku 1850 bol Jozefov pripojený k mestu ako jeho piata mestská časť. Židovské mesto bolo veľmi zanedbané, objekty schátralé, nevyhovujúce hygienickým normám tej doby, a tak v 80. rokoch 19. str. došlo uznesením mesta k rozhodnutiu o jeho asanácii. Asanácia sa rozbehla v plnom prúde a na novovzniknutých parcelách mala vyrásť nová architektúra 19. storočia.
Pred asanáciou unikli objekty Židovskej radnice, ktorá podľa archívnych dokumentov bola založená v roku 1577 a získala charakter renesančného slohu. Po požiaroch boli na objekte vykonané podstatné stavebné úpravy, ktoré sa uskutočnili v štýle rokoka. Základnú podobu si zachoval až dodnes. V súčasnosti je radnica sídlom vedúceho židovskej obce.
Aktivite asanácie sa vyhol aj Starý židovský cintorín, ktorý je od roku 1995 národnou kultúrnou pamiatkou. V areáli cintorína je umiestnených 12 000 cenných exponátou v podobe náhrobných kameňov a domčekov. Odhaduje sa, že je tam pochovaných až 100 000 židov. Pre svoj relatívne obmedzený priestor sa do hrobu ukladali pozostalosti až v 12 vrstvách. Najstarší náhrobok je z roku 1439.
O hodnote cintorína svedčí aj to, že sú tam pochované významné osobnosti. Určite medzi ne patril Liwa ben Becalel zvaný Rabbi Low (rabín, pedagóg a učenec) ako aj David Gansl (matematik, kronikár a astronóm).
Z pôvodných stavieb sa ešte podarilo zachrániť šesť synagóg:
 • Klausová – najväčšia synagóga, v ktorej sú ukryté tradície a zvyky židov;
 • Maiselova – v nej sú návštevníci informovaní o histórií židov na území Čiech a Moravy;
 • Staronová – konajú sa v nej bohoslužby;
 • Španielska – zachytáva obdobie od osvietenia až po koniec 2. svetovej vojny;
 • Vysoká – taktiež sa v nej konajú bohoslužby;
 • Pinkasova – slúži ako dôstojný pamätník českých a moravských židov, ktorí sa stáli obeťami nacizmu.

V roku 1906 zrodila myšlienka založiť Židovské múzeum. Pod muzeálny komplex patrilo päť synagóg, Starý židovský cintorín a Obradná sieň pohrebného bratstva.
Ubytovanie v Prahe

Katedrála sv. Víta, Václav a Vojtěcha

Katerála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Stredom záujmu turistov na Pražskom hrade je monumentálna gotická Katedrála sv. Víta (od roku 1997 známa ako Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha), ktorá nám určite ponúka ohromujúci zážitok. Chrám je považovaný za najcennejšiu kultúrnu pamiatku Pražského hradu.
Slávnostného aktu poklepávania základného kameňa sa zúčastnil 21. novembra 1344 kráľ Ján Luxemburský za asistencie svojich synov Karola a Jána Jindřicha, arcibiskupa Arnošta z Pardubíc, a to na verejnosti pred početným publikom.
Jedným z hlavných dôvodov tohto rozhodnutia bol aj ten, že pápež Kliment II. v tomto roku povýšil pražské biskupstvo na arcibiskupstvo. Katedrála mala slúžiť ako korunovačné miesto pre kráľov a zároveň ako pohrebisko pre panovníkov. Chrám bol vystavený v gotickom a novogotickom slohu s malými prvkami renesancie a baroka. Dôstojná stavba vyrástla na mieste, kde pôvodne stála Rotunda sv. Víta (925), ktorú neskôr nahradila bazilika s rovnakým menom (1060).
Vypracovaním projektovej dokumentácie bol poverený architekt Matyáš z Francúzskeho Arrasu (1290 – 1352), ktorý sa inšpiroval juhofrancúzskymi gotickými katedrálami v Rodez a Narbonne. Taktiež aj realizácia a vykonávanie stavby bola pod jeho dozorom. Za Matyášovho pôsobenia sa postavilo osem arkád vnútorného chóru. Na ne nadväzovalie časti ochodzu a 8 kaplniek. Po jeho smrti nastala štvoročná odmlka spôsobená hľadaním vhodného kandidáta na pozíciu vedúceho stavby.

Pokračovanie v čítaní a k textu je pridaná aj galéria fotiek z interiéru a exteriéru Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha: TU>>

Vyšehrad

Chrám svätých Petra a Pavla-VyšehradChrám svätých Petra a Pavla-Vyšehrad je jedným z najvýznamnejších miest českej krajiny s bohatou históriou a veľkou kultúrnou hodnotou. Ide o historické opevnenie nad pravým brehom rieky Vltavy v Prahe. Tradícia tohto miesta je spojená s mnohými povesťami, ktoré literárne spracoval Alois Jirásek pod názvom Staré pověsti české. Povesti o Libuši a bájnom koni Šemíkovi sú veľmi známe v celej Českej republike.
Vyšehrad bol pôvodne kniežacím hradiskom, ale koncom 11. storočia tu sídlil prvý český kráľ Vratislav I. Neskôr sa Vyšehrad stal pevnosťou, ktorá strážila od juhu Prahu.
Prvé zmienky o existencii vyšehradského hradiska sú na denároch Boleslava II., ktoré boli vyrazené v miestnej mincovni v polovici 10. storočia. Novou kapitolou Vyšehradu bola vláda Vratislava II, ktorý zosilnil jeho opevnenie, vybudoval palác, založil baziliku sv. Vavřince, románsku rotundu sv. Martina a kostol sv. Petra a Pavla, ku ktorému zriadil kapitulu, ktorá bola v roku 1144 podriadená priamo rímskemu pápežovi. Jeho nástupca Soběslav II. tiež prikladal ruku k dielu a udržoval umeleckú výzdobu kostolov a spoločenskú prestíž miesta. Neskôr sa ale skončila nadriadenosť Vyšehradu nad Pražským hradom.

Pokračovanie v čítaní a k textu je pridaná aj galéria fotiek objektov Vyšehradu: TU>>

Video, ktoré treba vidieť

Zaujímave miesta v Prahe

Křižíkova fontána

Je dielom českého inžiniera a vynálezcu, tiež známeho ako "český Edison", Františka Křižíka, podľa ktorého má aj svoj názov.

Čítaj viac>>

Křižíkova fontána

Müllerova vila

Po znárodnení a počas totality bývala vo vile iba Milada Müllerová.

Čítaj viac>>

Müllerova vila

Zlatá ulička

Príjemné prostredie, ktoré obohatí človeka nielen na duši, ale ktoré ho očarí aj svojou krásou, je Zlatá ulička na Pražskom hrade v Prahe.

Čítaj viac>>

Zlatá ulička

Botanická záhrada

Najstaršou botanickou záhradou v Prahe je Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity.

Čítaj viac>>

Botanická záhrada hl. mesta Prahy

Petřinska rozhľadňa

Všetko to začalo v roku 1889, keď Klub českých turistov usporiadal zájazd do Paríža na Svetovú výstavu.

Čítaj viac>>

Petřinska rozhľadňa

Staromestské námestie

Lákavým magnetom pre turistov v Prahe je určite Staromestské námestie,

Čítaj viac

Staromestské námestie

Václavské námestie

Václavské námestie je zo všetkých námestí v Prahe najväčšie a najrušnejšie.

Čítaj viac

Václavské námestie

Kalendár:

Rozloha Prahy:

496km2

Počet obyvateľov:

1 286 008(2010)

Zoznam pražských pamiatok:

Kostoly a kaplnky

Na Pražskom hrade:

 • Kaplnka svätého Kríža
 • Kostol Všetkých svätých
 • Kostol Všetkých svätých
 • Kostol svätého Mikuláša (Malá Strana)
 • Kostol svätého Mikuláša (Staré Mesto, Praha)
 • Kostol Narodenia Pána
 • Kostol svätého Jakuba Väčšieho
 • Kostol Svätého Ducha
 • Kostol Panny Márie Snežnej
 • Kostol Panny Márie Víťaznej
 • Kostol svätého Tomáša Apoštola
 • Kostol svätého Bartolomeja
 • Kostol svätého Martina v múre
 • Kostol svätej Anny
 • Kostol svätého Jiljí
 • Kostol svätého Havla
 • Kostol svätého Františka
 • Kostol svätej Ľudmily
 • Kostol svätého Petra na Poříčí
 • Betlehemská kaplnka
 • Na Vyšehrade:

  • Kostol svätého Petra a Pavla

  Kláštory

 • Strahovský kláštor
 • Emauzský kláštor
 • Kláštor svätej Anežky Českej
 • Kláštor augustiniánov kanonikov
 • Židovské pamiatky

 • Staronová synagóga
 • Maiselova synagóga
 • Klausová synagóga
 • Španielska synagóga
 • Starý židovský cintorín
 • Paláce

 • Palác Kinských
 • Černínsky palác
 • Schwarzenberský palác
 • Hrzánsky palác
 • Martinický palác
 • Valdštejnský palác
 • Šternberský palác
 • Tomáškov palác
 • Malý Fürstenberský palác
 • Thunovský palác
 • Kolovratský palác
 • Pachtovský palác
 • Petschkov palác
 • Palác Michny z Vacínova
 • Clam-Gallasov palác
 • Palác Adria
 • Palác Lažanských
 • Stavby určené na vzdelávanie a kultúru

 • Karolinum
 • Národné divadlo
 • Národné múzeum
 • Klementinum
 • Rudolfinum
 • Ostatné stavby

 • Pražský hrad
 • Na Pražskom hrade:

  • Staré proboštství
  • Jazdiareň Pražského hradu
 • Karlov most:
  • Staromestská mostná veža
  • Malostranské mostné veže
 • Staromestská radnica
 • Novomestská radnica
 • Obecný dom
 • Šítkovská vodárenská veža
 • Staromestská vodárenská veža
 • Výpravná budova pražského hlavného nádražia
 • Kultúrne pamiatky, ktoré nemajú charakter stavby

 • Staromestské námestie
 • Václavské námestie
 • České korunovačné klenoty
 • Archív Českej koruny
 • Moje obľubené mestá:

  Londýn

  Moskva

  Moja obľúbená turistická destinácia:

  Chorvátsko

  Kouč osobního rozvoje

  Články, ktoré môžu zaujať:
  Osobní koučink Osobný koučing je inšpirácia a pomoc na ceste osobného zdokonaľovania a zmeny, smerujúce k väčšej osobnej radosti, spokojnosti i lepšiemu profesionálnemu výkonu a prosperite.
  Jak se naučit anglický Ako rýchlo porozumieť a komunikovať v anglickom jazyku Ako všetko, aj angličtina, vyžaduje prax. Nedovoľte, aby vám strach zviazal jazyk a zabránil k získaniu toho, po čom túžite.
  Jak si zvýšit sebevědomí Ako si zvýšiť sebavedomie-programujte pravidelne svoju myseľ